Yritystukien asiantuntijapalvelut

Suurin osa yritystukien hakijoista on pk-yrityksiä. Monivaiheisen yritystukiprosessin tyypillisimpiä ongelmakohtia ovat rahoitus- ja maksatushakemuksen laatiminen sekä takaisinperinnän välttäminen ennakoivasti.

OTT, lakimies Piia Törhönen-Sirviö on yritystukiprosessin ja takaisinperinnän asiantuntija. Hän tuntee kansallisen ja EU-lainsäädännön sekä tietää, kuinka säännöksiä sovelletaan juuri teidän tapauksessanne.

Yritystukiprosessin aikana asiantuntijapalvelumme helpottaa yritystänne, sillä teidän ei tarvitse perehtyä lainsäädäntöön ja avustuspäätöksen ehtoihin tai käyttää aikaa lomakkeiden täyttämiseen. Tarvittaessa voimme toimia apuna myös viranomaisten tekemissä tarkastuksissa.

Tukien takaisinperintään liittyvissä asioissa asiantuntijapalveluamme voivat hyödyntää sekä tuensaajat että tuen myöntäjät.

Tarjoamme myös julkisen sektorin toimijoille asiantuntija-apua kaikissa valtiontukiin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä, kun tarvitset asiantuntemusta yritystukiprosessiin tai kun haluat selvittää tuen takaisinperintään liittyvät ongelmat. Palvelemme joustavasti ja nopeasti!

Mikä yritystuki on?

  • Yritystuet voivat olla joko kansallisesti rahoitettavia tai EU:n osarahoittamia.
  • EU-osarahoitettavia tukia koskee EU-lainsäädäntö, koska EU rahoittaa tuesta 50 prosenttia ja jäsenvaltiot 50 prosenttia.
  • Valtion viranomaisten ja kuntien myöntämät tuet yrityksille ja yhteisöille kuuluvat Euroopan unionin valtiontukisääntelyn piiriin. Tuet tai muut edut voivat olla avustuksia, takauksia tai rahoitusjärjestelyitä.

EU:n valtiontukisääntelyn mukaan valtiontukea, jonka alle yritystuetkin asettuvat, ei lähtökohtaisesti saa myöntää ilman hyväksyttävää perustetta Euroopan unionin perustamissopimuksen nojalla.

Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat velvollisia ilmoittamaan komissiolle suunnittelemistaan tukiohjelmista ja tuista. Komissiolla on yksinomainen toimivalta tutkia jäsenvaltioiden käyttämät ja suunnittelevat tuet ja tukiohjelmat.

Mitä takaisinperintä tarkoittaa?

  • Takaisinperinnät voivat aiheutua tuensaajan omasta toiminnasta. Tukiehtojen laiminlyönti on yleinen peruste periä tuki takaisin tuensaajalta.
  • Takaisinperinnät voivat aiheutua myös tuensaajasta riippumattomasta syystä, esimerkiksi viranomaisen puutteellisesta tai virheellisestä menettelystä. Esimerkiksi viranomaisten ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksista vastaa pääsääntöisesti tuensaaja. Näissä tapauksissa komissio on määrännyt laittoman valtiontuen perittäväksi takaisin.

Kaikki takaisinperinnät aiheuttavat tuensaajalle taloudellista rasitusta, koska jo saatu ja käytetty tuki peritään takaisin korkoineen. EU-valtiontukisääntöjen mukaan takaisinperinnällä ei ole määräaikaa eli sääntöjen vastainen tuki voidaan periä aina takaisin.

Kansallisesti rahoitetuissa tuissa takaisinperinnän määräajat vaihtelevat erityisesti investointien osalta. Pisimmillään määräaika voi olla 20 vuotta tuen maksamisesta. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää, kun yritystuet tai tukien takaisinperintä mietityttävät.